CIT Energy Management

Erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader. Vi har kunskap om, och erfarenhet från, alla sorters byggnader; från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat verksamheten kräver.

CIT Energy Management

Erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader. Vi har kunskap om, och erfarenhet från, alla sorters byggnader; från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat verksamheten kräver.

Vilka är vi?

Vi är tekniska konsulter inom energieffektivisering och inomhusklimat i byggnader (från flerbostadshus till avancerade laboratorier). Vi kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Företaget är ett dotterbolag till Stiftelsen Chalmers Industriteknik och har en nära koppling till Chalmers Tekniska Högskola.

Kvalitetsarbete och Miljöarbete

Vi är certifierad för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001)

Kvalitetspolicy

CIT Energy Managements kvalitetsarbete följer i huvudsak de riktlinjer som är framtagna av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling).

I företagets kvalitetspolicy ingår att:

 • Alltid sätta kundens behov i centrum.
 • Ggenomför uppdrag så att största möjliga kundnytta erhålls.
 • Vidmakthålla högsta möjliga kvalitet avseende de enskilda medarbetarnas arbetsutförande.
 • Ständigt arbeta för att förbättra och utveckla kvalitetsarbetet inom företaget.
 • Kvalitetsdokumentationen ska utgöra ett stöd för företagets verksamhet.
 • Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med den aktuella kvalitetsdokumentationen.

Miljöpolicy

CIT Energy Management verkar för att i alla engagemang väga in miljöhänsyn som en viktig beslutsparameter för att därigenom skydda vår miljö och tillgodose kundernas och samhällets krav och önskemål avseende miljöanpassning. CIT Energy Management strävar efter att ta hänsyn till miljöaspekter vid genomförandet av uppdrag samt i den interna verksamheten.

Detta görs genom att följa relevant lagstiftning samt genom att:

 • Aktivt arbeta för en minskad energi- och resursanvändning.
 • Tillgodose kunders och myndigheters policy och kravställning och i förekommande fall uppfylla bindande krav.
 • Inköp av produkter och förbrukningsmaterial skall i största möjliga utsträckning ske med hänsyn till miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
 • Inköp av tjänster – Leverantörsbedömning med miljöaspekt görs.
 • Inköp av transporter/resor – Vid resande strävas efter så låg miljöpåverkan möjligt, hänsyn tas även till kostnadseffektivitet, säkerhet och medarbetarens arbetsmiljö. Inför planering av resa utvärderas först alternativ till resa såsom webb-, video- eller telefonkonferens.
 • Praktisera återanvändning och källsortering i största möjliga utsträckning.
 • Informera och engagera alla medarbetare i miljöpolicyn och miljöarbetet.

Våra Partners