Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

Ökad samverkan samt kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt, för energieffektiv och renovering.

Utvecklandet av ett ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter.

Framtagande av tekniklösningar och samverkansmodeller för energioptimering

Projektet vill öka kunskapen och förutsättningarna för att ta till vara på energin i storköks spillvatten.

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

Nätverket för energieffektivisering i lokalfastigheter

Samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader

Våra Partners