Behovsstyrd ventilation i storkök

Idag har ofta ventilation i storkök konstanta flöden under hela den bemannade tiden (Constant Air Volume – CAV), för att säkerställa att all fukt och matos förs ut ur lokalen. Behovet av ventilation varierar dock starkt under dagen, beroende på när, hur och var i köket matlagningen sker. Därför finns det en stor energibesparingspotential att istället styra ventilationen utifrån det verkliga behovet .

Det övergripande syftet med denna förstudie är att öka kunskapen om behovsstyrd ventilation i storkök och dess potential. Detta har dels gjorts genom en litteraturstudie där ventilation i
storkök analyserats samt befintliga produkter för VAV i storkök som finns på marknaden har identifierats. Men framförallt genom dialog med aktörer som regelbundet arbetar med ventilation i storkök och fastighetsägare som har installerat behovsstyrd ventilation. Med detta som bakgrund har även en förenklad analys om energibesparingspotential genomförts för ett skolkök och ett sjukhuskök.

Läs rapporten här.

Våra Partners