Rapport

Titel Typ Författare År
Topp 15 och 30 procent av de bästa byggnaderna 2022
Energieffektivisering vårdlokaler , 2022
Kylsystem i vårdlokaler , 2022
Kyl- och fryslager för livsmedel , 2022
Analys av primärenergital för de 15 procent bästa småhusen , 2022
Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga , 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader , , 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus , , 2022
Ventilation i livsmedelsbutiker , , 2022
Energibesparande åtgärder i bodetableringar , 2022
Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten , 2022
Hantering av effektfrågan inom EKL och energideklarationer , , , 2022
Behovsstyrd ventilation i storkök , 2022
Energigemenskaper , , 2021
Analys av primärenergital för de 15 procent bästa byggnaderna , 2021
Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt , , et al. 2021
D4.1 Pilot building selection report , , et al. 2021
Energieffektiv byggproduktion , , 2021
Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat , 2021
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use , 2021
D3.4 Report on feed-back from Task 3.4 Workshops , , et al. 2021
Omvärldseffekter kring Lågan , , 2021
Smarta stadsdelar , 2021
Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet , 2021
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare , 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen , , 2021
Energifrågor inom organisationer , , 2021
Kompletterande energikrav i byggregler , 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering , , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus , 2020
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use , 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , , et al. 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
D2.2 Report on EPC best practices , , et al. 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse , 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution , , et al. 2020
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – för företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Förutsättningar för energieffektiv drift och styrning av byggnader på Gotland , , , 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn , et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Luftrenares inverkan vid operation 2019
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
ElectriCity Indoors , 2018
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland , , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell , 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Förstudie: Energikartan , 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler , 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Konsultperspektiv på Totalmetodiken 2017
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Handel – så gjorde vi 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
SWESIAQ-modellen , et al. 2017
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem , et al. 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method , , , et al. 2016
Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan , et al. 2016
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet , 2016
Incitamentsavtal för energieffektivisering , 2016
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energieffektivisering av Badhus , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2016
Building Renovation Challenge, practical approaches , et al. 2015
Användarna om nästa version av Miljöbyggnad , 2015
Analysis of measured data according to SS 820 000 2015
Norrtäljeanstalten- Hus 9 , 2015
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE 2015
Systemgränser byggnaders energiprestanda , 2015
Belysning i Varuhus , 2015
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2 , 2015
Metodik för utredning av ventilationsfunktion 2015
Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus , , 2015
Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader , , 2015
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Byggnads energiprestanda – Använd energi 2014
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 2014
Energianvändning under byggtiden 2014
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen , , , 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov , 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus , , 2013
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration , 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov , , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013
Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige , , 2013
Fjärrvärmens roll i energiomställningen , , 2013
Reglerna för Nära-nollenergihus , , , , , 2013
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning , et al. 2012
Särskilda mätföreskrifter för energikrav , et al. 2012
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad , , 2012
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet , , , 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , ,
Konferensbevakning av eceee 2011 Summer Study 2011
Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet , 2011
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader , , 2011
Normalårskorrigering av energistatistik , , 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader , , , 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , , 2011
Elanvändning i vardagen , 2010
Electricity use in the home , 2010
Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings , 2010
Energiprestandaanalys 10 , , 2010
Individuell mätning och debitering i flerbostadshus , 2009
Energieffektivisering – möjligheter och hinder , 2009
Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning 2009
Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration 2009
Bakgrund till ft-SS-24300, Bygganders energiprestanda -energiklassning 2009
Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09 2009
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning 2009
Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus , , 2009
Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader , 2009
FEBY, Kravspecifikation för passivhus , , , , , 2009
Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen , 2009
PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem , 2008
Energianvändning i flerbostadshus och lokaler –Idag och i nära framtid , 2008
Handbook for performing feasibility studies of alternative energy systems 2008
Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll , , 2008
Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige , 2008
Energiledning i fastighetsföretag , 2008
Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag , , 2007
Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn , 2007
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus , , , 2007
Procedures for Environmental Performance Assessment of Solar Thermal Systems 2007
Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. , , 2007
Metodjämförelse Energideklarering av småhus , , , , 2006
Kravnivåer för energihushållning , , , , 2006
Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse , , 2005
Värdet av injustering 2005
Krav på specifik fläkteleffekt (SFP) i nyare lokalbyggnader , , 2005
Tappvarmvattenanvändning på hotell , , , 2004
Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus , 2004
Individuell värmemätning i flerbostadshus , 2003
Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader 2003
Tappvarmvatten i flerbostadshus 2003
Energicertifiering – EU-direktiv om byggnaders energicertifiering 2003
Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger 2003
Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen , 2003
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2 , 2002
Energieffektivitet , 2002
Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger 2002
Energieffektivisering i komfortkylsystem , 2001
Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus , 2001
Energiberäkningsprogram för byggnader 2001
Individuell reglering av rumsklimat 2001
Köldmedier 2001
Komfortkyla 2001
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 , , 2000
God inomhusmiljö 2000

Våra Partners