Åsa Wahlström

Titel Typ Författare År
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use , 2021
What is needed for a market breakthrough in the construction of passive houses, and the conversion of existing buildings to passive houses , , , 2012
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning , et al. 2012
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning 2009
Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus , , 2009
Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus , , 2015
Värmeåtervinning vid ombyggnad – det behövs smarta system , 2009
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet , 2011
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus , , 2013
Trade Introduction of a New Building Code with Requirements for Energy Performance 2010
Towards procedures for environmental performance assessment of solar thermal products 2005
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Total Concept-for better decision-making about Energy Efficiency Investments in non-Residential Buildings , , 2015
The Nordic market for climate friendly buildings – status, barriers and opportunities , , 2011
Test methods and scheme rules for energy labelling of tap water devices
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 2014
Technical procurement of of heat recovery systems in existing apartment blocks in Sweden , , 2013
Tappvarmvattenanvändning på hotell , , , 2004
Systemgränser byggnaders energiprestanda , 2015
Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader , 2009
Standards for collectors and components in the pipeline , , 2007
SS 24 300: A Swedish Standard for Energy Classification of Buildings , 2012
SQUARE – A quality assurance management system for retrofitting with good indoor environment and energy efficiency , , 2007
Solubility of HFC Refrigerants in Long-Chained Hydrocarbons and Pentaerythritol Esters 1999
Solar Keymark -High qualitative testing of solar collectors 2003
Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09 2009
Särskilda mätföreskrifter för energikrav , et al. 2012
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2016
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus , 2001
Reglerna för Nära-nollenergihus , , , , , 2013
Rätt och riktigt med fokus på energieffektivisering vid renovering och drift av flerbostadshus , 2014
Quality assurance of indoor environment and energy use , 2005
Procedures for Environmental Performance Assessment of Solar Thermal Systems 2007
PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem , 2008
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Not even close to the goals – A ”snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans , 2020
Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings , 2010
Needs of Support for Swedish Property Owners to Implement More Energy 2018
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2 , 2002
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 , , 2000
Metodjämförelse Energideklarering av småhus , , , , 2006
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Measurements of water use in eight dwellings, by quantity and time , , , 2007
Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll , , 2008
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader , , 2011
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method , , , et al. 2016
Market overview of buildings with low energy use in Sweden , , 2011
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen , 2009
Major energy renovations with the Total Concept method , 2017
Low-energy cooling for improved thermal comfort in offices , , , , , , 2007
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE 2015
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering , , , , 2020
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , , 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , ,
Konferensbevakning av eceee 2011 Summer Study 2011
Kompletterande energikrav i byggregler , 2020
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad , , 2012
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus , , , 2007
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse , 2020
Handbook for performing feasibility studies of alternative energy systems 2008
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet , , , 2012
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet , 2016
Guidelines with routines and documentation for handling energy requirements within the building process , , , 2020
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use , 2020
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland , , 2018
Förstudie: Energikartan , 2018
Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning 2009
Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration 2009
Fjärrvärmens roll i energiomställningen , , 2013
FEBY, Kravspecifikation för passivhus , , , , , 2009
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Environmental assessment of energy systems for heating in dwellings 2003
Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen , 2009
Energiprestandaanalys 10 , , 2010
Energimärkta Tappvattenarmaturer gör Skillnad , et al. 2012
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader , , , 2011
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler , 2009
Energianvändning i flerbostadshus och lokaler –Idag och i nära framtid , 2008
Electricity use in the home , 2010
Elanvändning i vardagen , 2010
Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus , 2020
Demand-controlled hybrid ventilation –an alternative? , , 2006
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden , et al. 2016
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution , , et al. 2020
D2.2 Report on EPC best practices , , et al. 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Criteria for Sustainable Buildings in Sweden , 2018
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses , , 2013
Controlled active mass for increased thermal comfort , , , , 2007
Byggnads energiprestanda – Använd energi 2014
Building status obtained before renovating multifamily buildings in Sweden , , 2019
Building Renovation Challenge, practical approaches , et al. 2015
Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan , et al. 2016
Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag , , 2007
Bakgrund till ft-SS-24300, Bygganders energiprestanda -energiklassning 2009
Assessment concept for the building design process using the Eco-factor method , 2006
Användarna om nästa version av Miljöbyggnad , 2015
Analysis of measured data according to SS 820 000 2015
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler , 2018
An Eco-factor method for assessment of building performance , 2005
A voluntary scheme for certification of indoor environment and energy use , , , 2007
A Quality Assurance System for Indoor Environment and Energy Use , , 2006
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
A Classification of Passive House for Swedish Conditions , , , , , , 2008
A certification scheme for operation of buildings with well-planned and ambitious environmental improvements , 2020

Våra Partners