Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Projektet vill öka kunskapen och förutsättningarna för att ta till vara på energin i storköks spillvatten.

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Projektet vill öka kunskapen och förutsättningarna för att ta till vara på energin i storköks spillvatten.

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det finns en stor potential för att minska behovet av tillförd energi genom värmeåtervinning.

Flera av Beloks fastighetsägare med storkök har uttryckt intresse av att ta till vara på energin i spillvattnet, men också en osäkerhet vad gäller möjlig besparing och tillgänglig teknik. Lösningar som kombinerar fettavskiljning och värmeåtervinning från spillvatten efterfrågas. Förhoppningen är att sådana installationer ska spara mer energi till en lägre kostnad, minska utrymmesbehovet och öka verkningsgraden för fettavskiljaren.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök, genom att öka kunskapen och förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet i dessa fastigheter.

För att möta behoven av kunskapsökning och teknikutveckling rymmer detta projekt:

  • en mätstudie för identifiering av återvinningspotential i befintliga storkök,
  • framtagande av en kravspecifikation som ska underlätta för fastighetsägare vid upphandling av tekniska lösningar för avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.
  • en teknikutmaning där leverantörer kommer att utveckla produkter, i form av skisser, för värmeåtervinning i kombination med fettavskiljning
  • en demonstration av ett antal sådana produkter som installera hos fastighetsägare och som följs upp och utvärderas

Projektet, där sju fastighetsägare och fem leverantörer medverkar och som pågår 2021-2022, ska leda till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök.

Projektet finansieras av E2B2

Kontakt

Maria Haegermark 073-3662299 maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se
Josep Termens 073-411 74 59 josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners